Verksamhet

Huvudman för Smulans Förskola är Equmeniakyrkan i Kaxholmen. Förskolan ingår i Kommunens barnomsorgsplan och finansieras med kommunala bidrag. Vi följer läroplanen för förskolan Lpfö 18

SMUlans värdegrund

Vi har uppdaterat vår värdegrund under hösten 2017.

  • RESPEKT
  • TRYGGHET 
  • EMPATI
  • TRO OCH HOPP
  • ALLAS LIKA VÄRDE 
  • GLÄDJE OCH GEMENSKAP 

Dessa begrepp sammanfattar vårt värdegrundsarbete och i vår broschyr finns de förklarade

Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik. Förskolan ska erbjuda en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen. I samarbete med hemmen ska barns utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas. LPFÖ 18

Vi arbetar med ett övergripande tema för hela förskolan varje år. Det kan ta sig olika uttryck i de olika grupperna. Ett exempel är temat ”Skalmans upptäckare”. Stort tema och det finns mycket att forska och upptäcka

Varje vecka har vi på Smulan temasamlingar, rörelse, vila med bibelberättelse, utflykt och gemensam sångsamling på fredagarna.